Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 05/4/2024