CÔNG VĂN V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban về công tác chuyển đổi số, CCHC và Đề án 06 quý I năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 572/UBND-VP V/v thực hiện kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp giao ban về công tác chuyển đổi số, CCHC và Đề án 06 quý I năm 2024

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn