Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 11/8/2023