Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 18/6/2021