Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 18/8/2023