Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 22/9/2023