Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 24/5/2024