Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ sáu, ngày 29/3/2024