Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 08/11/2023