Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 10/5/2023