Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 12/5/2021