Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 20/3/2024