Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 23/8/2023