BÁO CÁO Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Xem nội dung chi tiết tại đây : BÁO CÁO số 397/BC-TU Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TU ngày 22/4/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XII và đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025

Nguồn:Thành ủy Bắc Kạn