CÔNG VĂN V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và xem xét, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách và CTMTQG

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 1618/UBND-TCKH V/v đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 và xem xét, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn cân đối ngân sách và CTMTQG

Nguồn: UBND thành phố