Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 24/4/2024.