Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 24/5/2023