Thành phố Bắc Kạn: 46/57 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng đạt và vượt kế hoạch đề ra

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cán bộ, đảng viên và tinh thần đồng thuận của Nhân dân, sau nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đảng bộ thành phố Bắc Kạn đã thực hiện đạt 46/57 chỉ tiêu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra.

HTX Dương Quang có 02 sản phẩm đạt 3 sao OCOP là lạp sườn và thịt hun khói, việc liên kết sản xuất góp phần nâng cao giá trị chế biến và tiêu thụ sản phẩm, nâng cao thu nhập cho thành viên HTX

Cụ thể, các chỉ tiêu nghị quyết, kế hoạch hằng năm cơ bản đạt và vượt mục tiêu đề ra (trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế hoạch; 22 chỉ tiêu đạt kế hoạch; 12 chỉ tiêu đạt tiến độ đề ra). Thương mại, dịch vụ có bước phát triển; sản xuất nông, lâm nghiệp theo chuyển dịch theo hướng hàng hoá. Thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020, về đích trước một năm so với kế hoạch. Hạ tầng đô thị ngày một đồng bộ. Đặc biệt, thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng và phát triển thành phố Bắc Kạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Nghị quyết số 29 -NQ/TU), tạo động lực để thành phố phấn đấu trở thành đô thị loại II.

Tuy nhiên thành phố còn có 11/57 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội chưa đạt tiến độ đề ra, như: Công tác thu ngân sách, xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, phát triển đảng viên, tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm./.

Hoàng Thạc