Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 28/9/2022