KẾ HOẠCH Thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động

Xem chi tiết tại đây:Kế hoạch thu thập, phân tích, dự báo thị trường lao động và xây dựng cơ sở dữ liệu về người lao động