Chương trình truyền thanh thành phố Bắc Kạn thứ tư, ngày 30/6/2023