Có 202 mô hình “Dân vận khéo” được công nhận trong năm 2023

(backancity.gov.vn) – Năm 2023, toàn thành phố Bắc Kạn có tổng số 279 mô hình “Dân vận khéo” được đăng ký thực hiện, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC và phong trào “Dân vận khéo” thành phố đã bình xét, đánh giá, phân loại có 202 mô hình đạt hiệu quả.

Chi bộ 11, phường Nguyễn Thị Minh Khai với mô hình tổ chức truyền dạy làm các loại bánh truyền thống

Đến nay, Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC và phong trào” Dân vận khéo” thành phố tổ chức họp đánh giá, phân loại các mô hình “dân vận khéo” năm 2023 và đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy công nhận 202 lượt mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (trong đó có 187 tập thể và 15 cá nhân); cụ thể: Dân vận khéo trong xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể, hội viên có 03 mô hình; dân vận khéo trong cải cách hành chính, xây dựng công sở, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cán bộ, công chức trong thực thi công vụ có 16 mô hình; Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh có 174 mô hình; Dân vận khéo trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, cố kết cộng đồng gắn với phát triển du lịch, dịch vụ có 9 mô hình).

Thời gian qua, các mô hình “Dân vận khéo” tại thành phố Bắc Kạn khi áp dụng vào cuộc sống đã có hiệu ứng xã hội tích cực, tạo sự lan tỏa trong cộng đồng, góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững quốc phòng, an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn ./.

Hoàng Thạc