Công an Thành phố phát huy sức dân trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ

Xác định việc đảm bảo an ninh trật tự sẽ góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, do vậy những năm qua, cấp ủy, chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp để duy trì thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trong đó chú trọng vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền và thành lập các tổ tự quản.

Bên cạnh đó, còn phát huy tốt vai trò tham mưu, phối hợp của các ngành, đoàn thể trong thực hiện các phong trào.  Song song  với đó, Công an thành phố Bắc Kạn đã gắn việc thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, và thực hiện vận động “ chi hội phụ nữ không có người thân mắc tệ nạn xã hội” . Vận động chị em xây dựng gia đình văn hóa, gia đình đạt 4 chuẩn mực “ No ấm, bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc”. diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” qua đó nhận thức của nhân dân về phòng chống tội phạm được nâng lên rõ rệt.

Đến nay, Công an thành phố đã xây dựng được 58 tổ tự quản về ANTT; 05 đội thanh niên xung kích, 1 câu lạc bộ bạn giúp bạn, 126 tổ hòa giải, 20 tổ tự quản về đô thị, duy trì tốt 2 cụm AN liên hoàn….Qua đó, đã góp phần quan trọng trong việc phát hiện và đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm giúp tình hình an ninh trật tự tại địa phương được giữ vững.

Để giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố trong những năm tiếp theo. Công an thành phố sẽ tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường lãnh, chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” gắn với các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Tiếp tục kiện toàn, củng cố xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh xây dựng, củng cố lực lượng tổ trưởng, tổ phó Tổ Nhân dân tự quản về an ninh trật tự, Đội dân phòng để thực sự là lực lượng nòng cốt trong công tác bảo vệ an ninh trật tự. Phối hợp với các ngành, đoàn thể tiếp tục củng cố nâng cao chất lượng các mô hình an toàn về an ninh trật tự góp phần giữ vững ANTT trên địa bàn.

Tin rằng với cách làm chủ động sáng tạo và nhận được sự đồng thuận của cả hệ thống chính trị và người dân, Công an thành phố sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn, để từ đó nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng, chống các loại tội phạm, tình làng nghĩa xóm ngày càng gắn bó, góp phần xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, ổn định, phục vụ công cuộc xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn.