Công tác giải phóng mặt bằng góp phần quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội

Sau khi ban hành nghị quyết số 14-NQ/TU về công tác giải phóng mặt bằng giai đoạn 2012-2015, Ban Thường vụ Thị uỷ (nay là Thành ủy) đã tập trung chỉ đạo các chi, đảng bộ trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai; xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân. Phát huy dân chủ trong việc thực hiện chính sách và công tác lập phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng của từng công trình, dự án được triển khai. Thành lập tổ công tác cấp uỷ trực tiếp xuống cơ sở nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con; tổ chức nhiều cuộc họp bàn, thống nhất để ra thông báo kết luận về giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng cho mỗi công trình, dự án, đặc biệt là những công trình vướng mắc kéo dài.

Cấp ủy, chính quyền, thành phố đã tạo mọi điều kiện để cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng được nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực công tác; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong thực hiện giải phóng mặt bằng nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót xảy ra. Đồng thời, chỉ đạo UBND thành phố và các cơ quan chuyên môn phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình. Tổ chức thống kê, lập phương án bồi thường và phương án tái định cư kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy trình. Thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của nhà nước.

UBND thành phố tập trung giải quyết cơ bản các đơn thư kiến nghị của nhân dân thuộc thẩm quyền liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng. Kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình chây ỳ, chống đối theo đúng quy định của pháp luật. Sau khi đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, tiến hành bàn giao lại chỉ giới mặt bằng theo quy định. Quan tâm thực hiện chính sách tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong các dự án có thu hồi đất nông nghiệp.

Qua 4 năm thực hiện Nghị quyết thành phố đã thực hiện giải phóng mặt bằng xong nhiều công trình,dự án như: Cầu Bắc Kạn II, Kè bờ hữu và chỉnh trị dòng sông Cầu, San lấp tạo mặt bằng khu công viên sau trụ sở Tỉnh ủy – UBND tỉnh, Đường nội thị N2, Xử lý tình trạng ngập úng sau Bệnh viện Đa khoa tỉnh (giai đoạn I), khắc phục sạt lở tổ 1A phường Phùng Chí Kiên, Nâng cấp cải tạo tỉnh lộ 257 Bắc Kạn – Chợ Đồn, Khắc phục sạt lở tổ 1A phường Phùng Chí Kiên…  trong đó đã tiến hành bồi thường cho 743 hộ với số tiền 73,5 tỷ đồng và bố trí tái định cư cho 48 hộ dân thuộc diện giải tỏa với diện tích 24,3ha, góp phần xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng, góp phần hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng đô thị loại III Ngày 02/8/2012, thị xã Bắc Kạn được công nhận đô thị loại III. Ngay sau khi được công nhận là Đô thị loại III, cấp ủy, chính quyền thị xã Bắc Kạn phát động phong trào “Chung sức xây dựng và phát triển thị xã Bắc Kạn trở thành thành phố thuộc tỉnh”. Phong trào đã nhận được sự quan tâm, ủng hộ của đông đảo nhân dân, huy động tối đa mọi nguồn lực vào việc tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch đô thị và phát triển kinh tế của địa phương.Với sự nỗ lực và quyết tâm cao của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, thị xã đã hoàn thành vượt bậc mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã trở thành thành phố thuộc tỉnh trong năm 2015.

Công trình kè bờ Hữu và Chỉnh trị dòng Sông Cầu

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc do đó một số mục tiêu chưa hoàn thành so với nghị quyết đề ra; công tác giải phóng mặt bằng của nhiều công trình còn vướng mắc, kéo dài do: Sự phối hợp giữa các phòng ban, ngành, xã, phường và sự phối hợp giữa Hội đồng Bồi thường giải phóng mặt bằng với chính quyền cơ sở có lúc chưa chặt chẽ; công tác tuyên truyền, phổ biến các chế độ chính sách của Nhà nước về quy hoạch, quản lý đất đai, xây dựng cơ bản chưa được sâu rộng; trình độ, năng lực của một số cán bộ thực thi nhiệm vụ giải phóng mặt bằng còn hạn chế; công tác giải ngân chậm gây ra sự chênh lệch về giá đền bù…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, xác định những khó khăn hạn chế thành phố tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng đến cán bộ, đảng viên và nhân dân nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; mỗi cán bộ, đảng viên phải là người gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành nghiêm các quy định về quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng. Nâng cao phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và năng lực chuyên môn của cán bộ làm công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, giải phóng mặt bằng nhằm hạn chế thấp nhất những sai sót xảy ra. Phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, các đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình. Tổ chức thống kê, lập phương án bồi thường và phương án tái định cư kịp thời, đầy đủ, chính xác, công khai, minh bạch và đúng quy trình. Thực hiện bố trí tái định cư cho các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng theo đúng quy định của nhà nước. Bên cạnh đó, tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm các vướng mắc, đơn thư của nhân dân theo đúng thẩm quyền trong công tác giải phóng mặt bằng. Thực hiện tốt chính sách tạo việc làm, chuyển đổi nghề cho các hộ dân thuộc diện giải phóng mặt bằng trong các dự án có thu hồi đất nông nghiệp…