Ban chỉ huy Quân sự thành phố tập huấn cán bộ dân quân tự vệ 2016

Trong thời gian 7 ngày, 81 cán bộ dân quân tự vệ (DQTV) thuộc các đơn vị dân quân tự vệ trên địa bàn thành phố  được trang bị các kiền thức về Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược Diễn biến hòa bình, Bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; Xây dựng thôn bản vững mạnh đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng. Công tác đảng, công tác chính trị trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ. Một số vấn đề về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá cách mạng ViệtNam ở cơ sở. Các thao tác trong điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, phương pháp duy trì một một buổi bán súng trường K63 bài 1 và tổ chức bắn đạn thật. Phương pháp huấn luyện đội ngũ chiến thuật; Tiểu đội, trung đội trưởng bảo vệ mục tiêu trong đô thị. Hướng dẫn xây dựng kế hoạch chiến đấu của Trung đội trưởng, trung đội cơ động xã, phường.

 Qua lớp tập huấn nhằm bồi dưỡng cho cán bộ làm công tác dân quân tự vệ những nội dung mới về công tác dân quân tự vệ, quân sự – quốc phòng địa phương. Từ đó nâng cao năng lực tham mưu cho cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong xây dựng kế hoạch, soạn thảo văn kiện lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện có hiệu quả công tác, quân sự – quốc phòng, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ hiện nay.