Chính quyền xã Dương Quang thực hiện tốt nhiệm vụ nhiệm kỳ 2011-2016

Sau phần khai mạc kỳ họp, đại biểu đã nghe và thảo luận các báo cáo công tác tổng kết của HĐND, UBND xã; quyết định ban hành 02 nghị quyết liên quan.

Theo đó, trong 5 năm 2011 – 2016, HĐND xã đã chủ động thực hiện nhiệm vụ theo luật định. Tổ chức thành công 13 kỳ họp, gồm 12 kỳ họp thường lệ; 01 kỳ họp chuyên đề; ban hành 68 nghị quyết; các nghị quyết cơ bản đều tuân thủ trình tự, thủ tục và thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế và có tính khả thi; việc tổ chức kỳ họp có một số đổi mới, giành nhiều thời gian cho thảo luận, chất vấn; chủ tọa điều hành đảm bảo dân chủ, đúng nội dung, chương trình đã đề ra; đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nội quy kỳ họp, tích cực tham gia quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương. Công tác giám sát tập trung vào việc thực hiện các nghị quyết của HĐND và chính sách pháp luật của Nhà nước ở địa phương; các kiến nghị sau giám sát được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết kịp thời. Đại biểu HĐND còn trực tiếp giám sát tại nơi cư trú, nơi công tác, định kỳ báo cáo kết quả với Thường trực HĐND. Phối hợp tổ chức được 75 hội nghị tiếp xúc cử tri, tiếp thu 362 ý kiến, kiến nghị phản ánh đến kỳ họp HĐND và chuyển, đôn đốc, giám sát cơ quan có trách nhiệm giải quyết, trả lời cử tri theo quy định. Hoạt động tiếp công dân, giải quyết đơn thư, giải quyết các công việc phát sinh giữa 2 kỳ họp HĐND được thực hiện theo quy định. Đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng; tổ chức thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND với UBND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể cùng cấp trong mọi hoạt động.

Là cơ quan chấp hành của HĐND xã, UBND quan tâm củng cố tổ chức, bộ máy. Xây dựng, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc; phân công nhiệm vụ các thành viên; xây dựng kế hoạch, chương trình công tác ngắn hạn, dài hạn để thực hiện tốt nhiệm vụ; tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực quan trọng; chỉ đạo giải quyết kịp thời các ý kiến kiến nghị, đề nghị của cử tri và đơn thư công dân; nâng cao chất lượng việc trả lời chất vấn tại kỳ họp HĐND. Quan tâm thực hiện cải cách hành chính; bồi dưỡng, đào tạo và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức. Tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng đạt kết quả khá, thể hiện thông qua chỉ tiêu thu ngân sách trên địa bàn hằng năm đều đạt và vượt dự toán; từng bước chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng tăng dần tỷ trọng thương mại – dịch vụ, khai thác tiềm năng của địa phương (chế biến gỗ, gia công kết cấu gạch bi, vận tải hàng hóa…); tập trung xây dựng nhà văn hóa thôn theo hướng đạt chuẩn tiêu chí nông thôn mới, xây dựng mới 03 tuyến đường giao thông; xây dựng cầu treo dân sinh; phối hợp làm tốt công tác giải phóng mặt bằng các công trình XDCB trên địa bàn.  Lĩnh vực văn hóa – xã hội phát triển khá; nội chính, tư pháp thực hiện theo kế hoạch; công tác giảm nghèo được chú trọng.

Một số khó khăn, hạn chế đã được kỳ họp thảo luận, đề cập và rút ra bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ hoạt động 2011-2016 của HĐND, UBND xã Dương Quang để chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp thu; phát huy kết quả, khắc phục kịp thời những hạn chế, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế – xã hội của địa phương. Tại kỳ họp, 01 tập thể, 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động HĐND đã được khen thưởng.

Chủ tịch UBND xã trình bày báo cáo tổng kết hoạt động của UBND 

Trao lưu niệm cho đại biểu HĐND xã