Công văn số 442 /SCT-TTKC V/v đề nghị phối hợp Tổ chức chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2024

Xem nội dung chi tiết tại đây:Công văn số 442 /SCT-TTKC V.v đề nghị phối hợp Tổ chức chào mừng Ngày Thương hiệu Việt Nam 20/4 và Tuần lễ Thương hiệu quốc gia năm 2024

Danh sách các tổ chức gửi văn bản

Nguồn: Phòng Kinh tế thành phố