CÔNG VĂN V/v chấp hành các quy định về kỷ cương, lễ hội, sử dụng thời giờ làm việc và tham gia các hoạt động thương mại

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1253/UBND-NV V/v chấp hành các quy định về kỷ cương, lễ hội, sử dụng thời giờ làm việc và tham gia các hoạt động thương mại

Nguồn: UBND thành phố