CÔNG VĂN V/v chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc và mưa lớn

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2335/BCH-PCTT V/v chủ động ứng phó với gió mùa Đông Bắc và mưa lớn

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn