CÔNG VĂN V/v đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Dịch vụ công và một cửa

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 726/UBND-VP V/v đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống Dịch vụ công và một cửa

Nguồn: UBND thành phố