CÔNG VĂN V/v đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2154/UBND-LĐTBXH V/v đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em

Nguồn: UBND thành phố