CÔNG VĂN V/v thông tin các hoạt động, chương trình xúc tiến XTTM

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 421/SCT-TTKC V/v thông tin các hoạt động, chương trình xúc tiến XTTM

Nguồn: Sở Công thương tỉnh Bắc Kạn