CÔNG VĂN V/v thực hiện Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 29/11/2023 về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 2517/UBND-VP V/v thực hiện Thông báo số 494/TB-VPCP ngày 29/11/2023 về kết luận của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID- 19

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn