CÔNG VĂN V/v Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh đội ngũ công chức trong thực hiện nhiệm vụ 

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 582/UBND-NV V/v Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh đội ngũ công chức trong thực hiện nhiệm vụ 

Nguồn: UBND thành phố Bắc Kạn