CÔNG VĂN V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng ” Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7 ”

Xem nội dung chi tiết tại đâyCÔNG VĂN số 1324/UBND-VP V/v triển khai các hoạt động hưởng ứng ” Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người – 30/7 ”

Nguồn: UBND thành phố