CÔNG VĂN về việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng Container trên địa bàn thành phố Bắc Kan   

Xem nội dung chi tiết tại đây : CÔNG VĂN số 272/CV-BATGT về việc thực hiện tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách và xe vận tải hàng hóa bằng Container trên địa bàn thành phố Bắc Kan   

Nguồn: UBND thành phố