Công văn về việc xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giaiđoạn 2016 -2020

Xem chi tiết tại đâyCông văn 521 v/v  xin ý kiến vào dự thảo Tờ trình, Nghị quyết  điều chỉnh, bổ sung vốn đầu tư công trung hạn giaiđoạn 2016 -2020.pdf