Đại hội MTTQ phường Huyền Tụng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phát triển kinh tế; Thực hiện các phong trào, cuộc vận động của Mặt trận, trọng tâm là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đến nay toàn phường đã thực hiện được 03 “ Khu dân cư văn minh, 01 khu dân cư “ Xanh – Sạch – Đẹp”. Hằng năm tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 90%; các khu dân cư tổ chức tốt Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc”; Vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” được trên 300 triệu đồng để hỗ trợ làm nhà cho 08 hộ nghèo, trong nhiệm kỳ Ban vận động quỹ “ Vì người nghèo” phường đã xét hỗ trợ làm nhà đại đoàn kết được 37 triệu đồng; giúp làm nhà đại đoàn kết được trên 200 ngày công; vai trò giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tại cơ sở được phát huy hiệu quả… trong nhiệm kỳ đã có 24 lượt tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc được Ủy ban MTTQ các cấp khen thưởng.

Bên cạnh đó, MTTQ phường đã phát huy dân chủ, tích cực tham gia giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh. Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong nhiệm kỳ qua, đã phối hợp với chính quyền tổ chức 75 buổi tuyên truyền cho trên 3000 lượt lượt người tham dự, vận động nhân dân tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân được nhân dân tin tưởng, ủng hộ.

Trên cơ sở kết quả đạt được, Đại hội đã thống nhất chương trình hành động và các giải pháp cụ thể hóa 5 chương trình hành động của MTTQ Việt Nam phường, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Trong đó tập trung vào việc tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy đại đoàn kết dân tộc; thi đua lao động sáng tạo, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng; phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện; đổi mới phương thức hoạt động của MTTQ trong tình hình mới…

Đại hội đã hiệp thương cử 35 đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Huyền Tụng lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019 – 2024; Tại phiên họp thứ nhất đồng chí Hoàng Văn Hoạt tiếp tục tái cử chức danh Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Huyền Tụng. Đại hội cũng đã hiệp thương cử 17 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết tham dự  Đại hội Đại biểu MTTQ VN thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2019 – 2024./.