Đảng bộ thành phố Bắc Kạn chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên

Thực hiện Chương trình số 03-CTr/TU về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp uỷ, tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên; năng lực quản lý, điều hành của bộ máy chính quyền; chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội các cấp giai đoạn 2015-2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ (khóa VI), năm 2017, Ban Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Trong đó tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Tổ chức rà soát, thống kê và thực hiện hệ thống lại toàn bộ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thành phố tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ 9 (mở rộng) để toàn thể cán bộ chủ chốt của thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện. Chỉ đạo các chi, đảng bộ tổ chức sơ kết, tổng kết và xây dựng kế hoạch thực hiện một số chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương, tỉnh ủy sát, hợp với thực tế địa phương, đơn vị. Tổ chức các hội nghị báo cáo viên, hội nghị báo cáo thời sự theo định kỳ để kịp thời thông tin tình hình thời sự cho toàn thể cán bộ, đảng viên của thành phố. Bên cạnh đó Thành ủy thường xuyên chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội chủ động nắm bắt thông tin từ cơ sở và báo cáo Thường trực Thành uỷ về những vấn đề tư tưởng nổi cộm, bức xúc dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn để chỉ đạo giải quyết kịp thời. Thực hiện tốt việc định hướng các cơ quan tuyên truyền, phát huy có hiệu quả các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động nắm bắt dư luận xã hội để đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đẩy mạnh thực hiện tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn để góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, cổ vũ khối đoàn kết toàn dân, động viên các tầng lớp Nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố chủ động phối hợp quản lý, tổ chức giảng dạy và bế giảng lớp Trung cấp Lý luận chính trị – hành chính tại thành phố theo kế hoạch. Tổ chức 01 lớp sơ cấp lý luận chính trị, 18 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, nghiệp vụ công tác đảng, lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4, nghiệp vụ công tác hội cho các hội viên, đoàn viên… Từ đó góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng lãnh đạo quản lý của đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng bộ.