Đoàn hội thẩm tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn tham dự hội nghị tập huấn công tác hội thẩm nhân dân

Hội nghị đã được nghe các báo cáo viên là thành viên Ủy ban Thẩm phán TAND tỉnh Bắc Kạn trình bày các chuyên đề: Kết luận số 92 – KL/TW ngày 12/3/2014 của Bộ chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 49 – NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ chính trị khóa IX về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; Thông tư liên tịch số 01/2014/TTLT – TANDTC – VKSNDTC – BTP hướng dẫn thi hành Điều 32a của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 01/2013/NQ – HĐTP ngày 06/11/2013 của Hội đồng Thẩm phán TANDTC hướng dẫn Điều 60 của Bộ luật Hình sự về án treo; Thông tư liên tịch số 13/2013/TTLT – BCA – BQP – VKSNDTC – TANDTC hướng dẫn thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 về bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của người tố giác tội phạm, người làm chứng, người bị hại và người thân thích của họ trong tố tụng hình sự và một số vấn đề vướng mắc trong việc giải quyết các vụ án Hành chính và Kinh doanh thương mại.

Các vị Hội thẩm nhân dân tham dự Hội nghị

Qua tập huấn đã trang bị thêm các kiến thức cũng như kỹ năng của Hội thẩm nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng giải quyết các loại án, đáp ứng được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Kạn nói chung và của Tòa án nhân dân thị xã Bắc Kạn nói riêng.