Giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương tại 3 xã, phường

(backancity.gov.vn) – Từ ngày 31/8-7/9/ 2023, Đoàn giám sát của Hội LHPN thành phố Bắc Kạn do đồng chí Vũ Thị Kim Quỳnh làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới” tại UBND các phường Nguyễn Thị Minh Khai, Xuất Hóa và xã Nông Thượng.

Đoàn giám sát của Hội LHPN thành phố Bắc Kạn làm việc tại phường Xuất Hóa

Qua kiểm tra tại các 3 đơn vị xã, phường cho thấy: Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các xã, phường đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. Kịp thời ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phù hợp với thực tiễn từng địa phương. Việc tuyên truyền về công tác gia đình trong tình hình mới được chú trọng. Công tác phòng, chống bạo lực gia đình, công tác bình đẳng giới, chăm sóc người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ… trong gia đình được quan tâm thực hiện, có chuyển biến tích cực. Số hộ đạt gia đình văn hóa hằng năm đều đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, ở các địa phương nhiều năm không có tình trạng bạo lực gia đình xảy ra, không có phụ nữ, trẻ em bị xâm hại, ngược đãi. Nhân dân trên địa bàn tích cực tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, hưởng ứng các cuộc vận động và các phong trào thi đua. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân từng bước được nâng lên. Phát huy có hiệu quả vai trò của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể xã và các chi bộ trực thuộc trong việc triển khai thực hiện công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình tại địa phương, góp phần xây dựng gia đình tiến bộ, bình đẳng, ấm no, hạnh phúc và bền vững.

Trong thời gian tới, Đoàn giám sát đề nghị các xã, phường tiếp tục quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 06-CT/TW ngày 24/6/2021 của Ban Bí thư Trung ương “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới”. Cần có kế hoạch tự kiểm tra, giám sát của đơn vị và xây dựng kinh phí dự trù hoạt động trong năm trong việc thực hiện Chỉ thị 06- CT/TW. Các đơn vị xã, phường còn lại sẽ giám sát gián tiếp qua báo cáo./.

Hoàng Thạc