HĐND phường Sông Cầu tổ chức kỳ họp bất thường tháng 9 năm 2018

Tại Kỳ họp, đã thông qua đơn xin thôi giữ chức vụ đại biểu HĐND và Ủy viên UBND phường Sông Cầu của đồng chí Lâm Quang Tứ – Nguyên Trưởng Công an phường Sông Cầu do chuyển công tác khác. Bỏ phiếu đồng ý cho thôi giữ chức vụ đại biểu HĐND và bầu bổ sung ủy viên phường Sông Cầu khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đói với đồng chí Hoàng Thanh Tùng -Trưởng Công an phường Sông Cầu.

Kỳ họp HĐND phường Sông Cầu đã thông qua tờ trình của UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 05 tháng 01 năm 2018 của HĐND phường Sông Cầu về việc phân bổ dự toán ngân sách phường Sông Cầu năm 2018 và biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết quan trọng này./.