Phường Phùng Chí Kiên tổ chức kỳ họp bất thường tháng 9 năm 2018

Tại Kỳ họp, HĐND phường Phùng Chí Kiên đã thông qua 02 tờ trình của UBND về việc điều chỉnh một số nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết số 01 ngày 29 tháng 12 năm 2017 của HĐND phường Phùng Chí Kiên về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội và đảm bảo An ninh- quốc phòng địa phương 2018 và  điều chỉnh một số nội dung tại điều 1 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày  29 tháng 12 năm 2017 của HĐND phường Phùng Chí Kiên về việc phân bổ dự toán ngân sách phường Phùng Chí Kiên năm 2018 và các đại biểu HĐND phường đã  biểu quyết thông qua nội dung dự thảo Nghị quyết. ./.