HĐND thành phố Bắc Kạn giám sát bầu cử đợt 2

Chiều ngày 28/4, đoàn giám sát HĐND thành phố giám sát công tác bầu cử tại phường Đức Xuân và phường Sông Cầu.

Đoàn giám sát HĐND thành phố làm việc tại phường Đức Xuân

Tại 2 phường Đức Xuân và phường Sông Cầu. Đoàn tiến hành giám sát các nội dung: Việc triển khai, thực hiện các nội dung công tác bầu cử; Tình hình, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai; việc giải quyết các ý kiến của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND thành phố và xã, phường; Việc tổ chức Hội nghị hiệp thương lần ba và lập danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND, việc chuẩn bị niêm yết danh sách người ứng cử theo quy định, công tác tổ chức tuyên truyền bầu cử…

Qua giám sát, công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp được hai phường, nghiêm túc thực hiện theo đúng trình tự thời gian và các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử. Các phường, tổ chức hội nghị triển khai công tác bầu cử theo quy định; tổ chức họp bàn thống nhất cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng đại biểu HĐND phường nhiệm kỳ 2021 – 2026. Cụ thể như phường Đức Xuân sau kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ ba đã chọn ra 36 người. Trong đó, tỷ lệ nữ 19 người đạt 52,77%, nam 17 người đạt 17% tỷ lệ người trẻ tuổi đạt 27,77% người và ngoài Đảng đạt 22,22%  các ứng cử viên đại biểu HĐND phường đều đạt so với quy định. Đối với phường Sông Cầu gồm 35 người. Trong đó cơ cấu như sau: Nữ 15/35 người, đạt  42,86%; dân tộc thiểu số 23/35 người bằng 65,71%; người dưới 40 tuổi đạt 12/35. Theo đánh giá của Ủy ban bầu cử hai phường, công tác chuẩn bị bầu cử diễn ra thuận lợi, thực hiện bảo đảm theo đúng quy trình, quy định.

Làm việc tại hai phường, Đoàn giám sát HĐND thành phố đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện công tác bầu cử và đạt được những kết quả tích cực, bảo đảm tiến độ về thời gian và nội dung. Đồng thời đề nghị Ủy ban bầu cử các phường cần tiếp tục bám sát kế hoạch, hướng dẫn của Luật Bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, thời gian, kế hoạch. Rà soát lại các hồ sơ, bổ sung văn bản còn thiếu; đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát trong suốt quá trình triển khai công tác bầu cử, niêm yết danh sách cử tri, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảo đảm công tác an ninh trật tự trước trong và sau bầu cử, tuyên truyền người dân tham gia bỏ phiếu thực hiện yêu cầu 5K, đặc biệt là đeo khẩu trang.

                                                                                                  Minh Cường