HĐND thành phố Bắc Kạn tổ chức kỳ họp bất thường tháng 3 năm 2019

Kỳ họp đã tiến hành nội dung xem xét miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐND thành phố Bắc Kạn khóa VI, nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với ôngTriệu Đức Lân; miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố khóa VI, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với bà Chu Thị Loan. Kết quả 100% đại biểu HĐND thành phố dự kỳ họp đã đồng ý thôi chức danh Chủ tịch HĐND thành phố đối với ôngTriệu Đức Lân và miễn nhiệm Ủy viên UBND thành phố đối với bà Chu Thị Loan do nghỉ chế độ theo quy định.

          Đồng thời, HĐND thành phố tập trung thảo luận và xem xét thông qua Nghị quyết về giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2019 cho dự án: Mua sắm trang thiết bị nâng cao công tác cải cách hành chính thành phố Bắc Kạn./.