Ban kinh tế – xã hội HĐND thành phố Bắc Kạn tái giám sát công tác quản lý các loại quỹ xã hội nhân đạo từ thiện tại 08 xã phường

Tại các đơn vị được giám sát, cơ bản đã có sử chuyển biến trongg công tác lãnh đạo, chỉ đạo về việc vận động, huy động, quản lý và sử dụng đúng mục đích các loại quỹ nhân đạo từ thiện.

Nhìn chung công tác thu, quản lý và sử dụng các khoản quỹ huy động ngoài Ngân sách Nhà nước giai đoạn 2015-2018 được xã, phường thực hiện cơ bản đúng theo quy định. Các loại quỹ đều được phường lập tài khoản tại kho bạc Nhà nước và Ngân hàng, việc công khai minh bạch các loại quỹ được phường thực hiện khá tốt. Các xã, phường thực hiện thu từ 06 -09 loại quỹ, cơ bản những quỹ này đều được cán bộ chuyên môn phụ trách thu nộp tài khoản mở tại kho bạc nhà nước tỉnh Bắc Kạn. Cán bộ kế toán, thủ quỹ đã thực hiện mở sổ sách theo dõi, kiểm tra số tiền quỹ vận động, báo cáo thông tin với lãnh đạo UBND xã, phường về nọi dung đã hỗ trợ cho các đối tượng trên địa bàn.

Tại buổi giám sát, Đoàn giám sát Ban KT – XH, HĐND thành phố tiến hành kiểm tra thực tế số lượng sổ sách thu, chi. Qua đó đề nghị UBND xã, phường tiếp tục quan tâm chỉ đạo, thực hiện hướng dẫn cán bộ chuyên môn cần có sự theo dõi, kiểm tra, đối chiếu số tiền huy động của nhân dân theo từng đợt, từng năm. Ban hành quyết định thành lập Ban quản lý, xây dựng quy chế chi tiêu các quỹ cho phù hợp, thực hiện hỗ trợ công khai, dân chủ đúng đối tượng. Hiện tại, qua kiểm tra một số quỹ đã huy động tại một số xã phường chưa sử dụng hết, cần có phương hướng thực hiện, tránh tình trạng để tồn quỹ. /.