Hiệu quả từ phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”

Xác định việc xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc có ý nghĩa quan trọng trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. Trong những năm qua, Công an thành phố Bắc Kạn đã có nhiều giải pháp tích cực, sáng tạo nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

  Từ năm 2016 đến tháng 5/2018, Công an thành phố Bắc Kạn đã luôn chủ động làm tốt công tác tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố Bắc Kạn và Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, xây dựng các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng tham gia công tác bảo vệ an ninh, trật tự, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Chỉ đạo các Đội nghiệp vụ, Công an các xã, phường tập trung nắm tình hình và đấu tranh với các loại tội phạm tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tổ chức tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành mọi đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy ước của địa phương và tích cực tham gia công tác phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người được đặc xá, tù tha tái hòa nhập cộng đồng, người đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc trở về địa phương cư trú, hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Cụ thể từ năm 2016 đến tháng 5/2018, Công an thành phố Bắc Kạn đã tổ chức, tuyên truyền, phát động được 173 thôn, tổ có trên 10.300 lượt người tham gia, thu về 9.921 phiếu tố giác tội phạm, trong đó 662 tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Duy trì và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, củng cố 58 tổ tự quản về an ninh trật tự; 05 đội thanh niên xung kích, 126 tổ hòa giải, 20 tổ tự quản về đô thị và vệ sinh môi trường, 01 câu lạc bộ bạn giúp bạn, 05 nhóm phòng, chống bạo lực gia đình. Cùng với đó, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học cũng được đẩy mạnh, qua đó đã huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân tích cực hưởng ứng tham gia.

          Có thể nói phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã khơi dậy và phát huy sức mạnh của toàn dân, chính nhân dân đã xây dựng nên nề nếp kỷ cương và tham gia phòng ngừa tố giác tội phạm, từng bước xã hội hóa công tác giữ gìn trật tự an toàn xã hội ở cơ sở.