Hội Cựu chiến binh thành phố tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị

(backancity.gov.vn ) – Chiều ngày 12/7, Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Bắc Kạn tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Hà Văn Nghiên – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Bắc Kạn.

Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, các cấp Hội và hội viên CCB trong thành phố chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động tích cực tham mưu cho cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ với chính quyền, Mặt trận tổ quốc và các ban ngành, đoàn thể, địa phương, tạo sự đoàn kết, giúp đỡ xây dựng, phát triển hệ thống tổ chức Hội CCB rộng khắp trong cơ quan, thôn, tổ dân phố. Bên cạnh đó, Hội CCB, hội viên CCB là lực lượng nòng cốt nêu gương, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Trung ương và địa phương phát động, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố và của Hội Cựu chiến binh đề ra.

Từ năm 2002 đến nay, trải qua 04 nhiệm kỳ Đại hội từ cơ sở đến cấp thành phố, Hội Cựu chiến binh các cấp bầu Ban Chấp hành đủ số lượng, đạt chất lượng. Kết quả 20 năm qua, các cấp Hội CCB thành phố củng cố, kiện toàn 239 lượt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh các cấp; kết nạp mới được 1.675 hội viên, đến nay toàn thành phố là 2.223 hội viên, 119 chi hội, 08 tổ chức Hội xã, phường, 01 tổ chức Hội Khối 487 cơ quan thành phố.

Hằng năm, có trên 98% tổ chức hội các cấp đạt trong sạch vững mạnh (không có cơ sở yếu kém). Hầu hết cán bộ hội có trình độ tử Trung cấp trở lên; 100 % Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ sở là đảng viên. Tổ chức nhiều hoạt động mang tính đột phá, nổi bật là: Tham gia thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh: phối hợp thành lập được 4 tổ tự quản về an ninh trật tự; vận động hội viên hiến 1.398 m2 đất; 58 m3 đá; tham gia tu sửa vệ sinh được 5.140 ngày công lao động; vận động quyên góp được 574.350 triệu đồng. Giai đoạn 2017 -2022 Vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh. Có 12 hội viên hiến đất với tổng diện tích: 906m2; Có 374 hội viên đóng góp vật liệu xây dựng với tổng số tiền 169 triệu đồng; 1.608 hội viên tham gia lao động làm các công trình phúc lợi với 7.400 ngày công. Trong lĩnh vực phát triển kinh tế – xã hội, hội viên Hội Cựu chiến binh đã tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi, phát triển ngành nghề, dịch vụ, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, giúp nhau giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực, đời sống vật chất, tinh thần của hội viên Cựu chiến binh trên toàn thành phố ngày càng được nâng cao. Hiện nay, số hộ hội viên nghèo còn 33 hộ, bằng 2,51%, cận nghèo 17 hộ, bằng 0,79%,..

Tại hội nghị, đại biểu tham gia nhiều ý kiến vào báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa IX) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới”. Các ý kiến tập trung phân tích làm rõ nội dung công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, đối với Hội Cựu chiến binh thành phố trong thời kỳ mới; những kết quả đạt được, hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 20 năm thực hiện Nghị quyết số 09 -NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, các đồng chí: Hà Văn Nghiên – Phó Chủ tịch Hội CCB tỉnh; Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả qua 20 năm thực hiện Nghị quyết 09 của Bộ Chính trị tại Hội Cựu chiến binh thành phố Bắc Kạn. Những kết quả đạt được khẳng định vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo tổ chức Hội CCB ngày càng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Hội, Thành ủy đề nghị: Hội CCB thành phố Tiếp tục triển khai thực hiện NQ-09 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên, hội viên, CCB, CQN, nhằm nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Hội CCB và công tác CCB trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với công tác CCB và hoạt động của Hội CCB xứng đáng là một đoàn thể chính trị – xã hội, hoạt động có hiệu quả được cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân tin tưởng, ghi nhận, đánh giá cao, là hạt nhân thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc ở cơ sở, hoà giải trong nhân dân. Định kỳ làm việc nghe phản ánh, kịp thời giải quyết những kiến nghị, đề xuất, vấn đề liên quan đến quyền lợi của nhân dân, của CCB, CQN. Các cấp ủy đảng, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo tạo điều kiện cho Hội CCB triển khai nhiệm vụ cụ thể hóa trong các chỉ tiêu. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội phối hợp thường xuyên, chặt chẽ với Hội CCB để tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, giúp nhau giảm nghèo, thực hiện Pháp lệnh dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể trong sạch vững mạnh, tạo sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân. Thực hiện tốt công tác vận động quần chúng của Đảng trong tình hình mới.

Đồng chí Triệu Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ phát biểu chỉ đạo

Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội CCB các cấp theo phương châm hướng mạnh về cơ sở, phục vụ thiết thực cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho hội viên. Hội CCB cần làm tốt chức năng tham mưu, đề xuất với cấp ủy đảng, chính quyền những vấn đề có liên quan đến chế độ chính sách của Nhà nước đối với CCB, CQN, chính sách đền ơn đáp nghĩa, hậu phương quân đội. Động viên các thế hệ CCB, CQN, Ban liên lạc truyền thống đơn vị phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” của hội truyền thống, tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, tham gia các phong trào ở cơ sở. Tích cực tham gia giáo dục truyền thống yêu nước, truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Tiếp tục phát huy phẩm chất của người lính Cụ Hồ, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, tiên phong trong việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào cách mạng ở địa phương như phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”./.

Minh Cường