KẾ HOẠCH Tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc kạn

Xem nội dung chi tiết tại đâyKẾ HOẠCH số 172/KH-UBND Tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở trên địa bàn thành phố Bắc kạn

Nguồn: UBND thành phố