ĐOÀN ĐẠI BIỂU NGƯỜI CÓ CÔNG THÀNH PHỐ BẮC KẠN THĂM CHIẾN TRƯỜNG XƯA